کمیته مدیران هم اندیشی چشم انداز

 

کمیته مدیران هم اندیشی 

1-    آقای دکتر محمد خانی : دبیر همایش

2-   آقای مهندس زاهدی نیا : مشارکت ها

3-  آقای سید موسویان : مدیر مالی و تدارکات و پشتیبانی

4-   آقای قنیاری : مدیر هماهنگی و اجرائیات

5-   آقای مهندس اصغری : مدیر vip  

6-   آقای دکتر اکبری : مدیر فنی تولید مکتوبات

7-  آقای مهندس صفار : مدیر رسانه

8-  آقای مهندس فخیمی : مدیر هنری

9-   آقای مهندس ستایش مهر : مدیر پنل ها

10- آقای مهندس ارجمندی : مدیر اجرای روز همایش

11- خانم مهندس محمد خان : مدیر فضای مجازی و سایت

12-آقای بشیری : مدیر تولید محتوای تصویری

13-آقای مهندس علی حکیم بازرس اجرای همایش و معاون اجرای روز همایش

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸