مدیر تولید محتوای تصویری

1.تهیه کلیپ های همایش 

1-1 5 کلیپ از نشست ها و برنامه های جانبی

1-2 1 کلیپ از دکتر محمدخانی دبیر همایش

1-3 1 کلیپ از افراد و جلسات و اتفاقات برگزاری همایش

2.تهیه تیزر های همایش 

3.تهیه کلیپ 37 سال معماری انقلاب برای پخش در پنل ها و قسمت های مختلف برنامه 

3-1شامل 10 کلیپ برای پخش در سالن های اصلی و جانبی و فضاهای نمایشگاهی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸