مدیر روابط عمومی و میهمانان همایش وvip

1.دسته بندی و دعوت از میهمانان  

1.1تهیه متن دعوت نامه 17/3

1.2اماده کردن دعوت نامه 24/3

1.3ارسال دعوت نامه 29/3

1.4تایید ارسال 30 و 31 خرداد و 1/4

1.5پیگیری حضور 4 الی14 تیر

2.دعوت و مدیریت میهمانان خاص و vip

2.1مشخص کردن میهمانان خاص  17/3

2.2دعوت از میهمانان خاص 24/3

2.3پیگیری حضو میهمانان خاص 4 و 14 تیر

3.اعلان پنل ها و اجرای دسته بندی میهمانان در پنل ها و ارسال دعوت نامه 23/3

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸