مدیر رسانه

1.پیشبرد اهداف همایش در ساختار

1-1تلویزیون

 1-2 رادیو

 1-3 خبرگزاری ها

 1-4رسانه های مکتوب

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸