مدیر پنل ها

1.مشخص نمودن دبیر و منشی پنل ها و همکاری با روابط عمومی دعوت ها 

2.شرح کامل برنامه و توجیه دبیران پنل 

3.همکاری با روابط عمومی دعوت ها و تقسیم میهمانان در پنل ها  

4.اجرای پنل ها در روز همایش توسط مدیرانی که خود دعوت و مشخص نموده اند

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸