مدیر اجرای روز همایش

1.برگزاری روز همایش از صبح تا بعد از ظهر طبق کنداکتور مصوب

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸