مدیر فضای مجازی و سایت

1.تولید و انتشار خبر ها در فضای مجازی و سایت ها

1-1خبر های جلسات همایش

1-2خبر های اتفاقات و مصوبات و برنامه های همایش

1-3برنامه های روز همایش

1-4اتفاقات و برنامه های بعد از همایش

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸