مدیر هماهنگی و اجراییات

1.هماهنگی تمامی امور محوله همایش با مدیریت ها

2.تامین نیازها و جمع بندی کارهای برنامه تا 10 روز مانده به همایش

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸