مدیر فنی تولید مکتوبات

1.اجرای امور فنی و تولید کتاب چشم انداز

1-1تحویل محتوای اولیه تولید شده از مسئول علمی  

1-2ویراستاری و صفحه بندی 

1-3تحویل برای چاپ 

2.اجرای امور فنی و تولید محتوا ویژه نامه همایش

2-1تحویل محتوای اولیه تولید شده از مسئول علمی  

2-2ویراستاری و صفحه بندی 

2-3 تایید طراحی جلد و پشت جلد

2-4تحویل برای چاپ

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸